Zalesňování zemědělské půdy v roce 2022

V příštím roce bude znovu otevřena možnost žádat o dotace na zalesnění zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb. Opatření podpoří zalesnění zemědělské půdy, včetně poskytnutí péče o založený porost po dobu 5 let následujících po roce založení lesního porostu a náhrady za ukončení zemědělské činnosti, která je poskytována po dobu 10 let následujících po roce založení lesního porostu. Sazby na založení lesního porostu a na péči o lesní porost budou činit 3 035 EUR na ha, resp. 669 EUR na ha/rok, a to pro dřeviny jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska a jasan. Sazby na zalesnění, resp. péči u ostatních dřevin jsou stanoveny na 2 100 EUR na ha, resp. 298 EUR na ha/rok. Náhrady na pozemcích, které byly v LPIS před zalesněním vedeny jako standardní orná půda, vinice, chmelnice, ovocné sady, školky nebo jiné trvalé kultury budou 488 EUR na ha/rok. Na pozemcích, které byly v LPIS před zalesněním travním porostem, úhorem, trvalým travním porostem a jinou kulturou je stanovena sazba 161 EUR na ha/rok.

Detailní informace včetně odkazu na příslušnou metodiku můžete najít na webových stránkách MZe zde.