V Německu měří přírodní charakter lesů

Hledáním vhodného způsobu měření přírodního charakteru lesů se zabývala nedávno zveřejněná studie Univerzity v Göttingenu a Německé spolkové nadace pro životní prostředí (Deutschen Bundesstiftung Umwelt). Potřeba měření a vyhodnocování přírodního stavu lesů souvisí s plánovaným ponecháním cca 5% plochy německých lesů přírodnímu vývoji, což je jeden z úkolů vyplývajících z Národní strategie pro zachování biologické rozmanitosti. Za přírodě blízký je přitom podle této strategie považován les s bohatou prostorovou strukturou z původních dřevin všech věkových tříd a s množstvím odumřelých stromů, resp. dřeva.

Výzkum probíhal na šestnácti lesních plochách v Severoněmecké nížině. Výsledky ukázaly, že čím víc se porosty blížily přírodní struktuře tím více v nich bylo zastoupeno druhů, včetně druhů specializovaných a druhů vázaných na mrtvé dřevo. Současně rostla i schopnost lesů ukládat CO2, a to v některých případech až na dvojnásobek. Jako referenční porosty byly mimo jiné využívány i bukové pralesy na Slovensku. Výsledky výzkumu, který se má pro srovnání za pět let opakovat, jsou dostupné zde.

Podle www.forstpraxis.de