Osm připomínek k novele lesního zákona

Zástupci akademiků, dřevozpracujícího průmyslu, lesníků, ochránců přírody, soukromých zemědělců a vlastníků lesa z následujících osmi organizací sdružených v „Platformě za novelizaci lesního zákona“

  • Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP)
  • Asociace soukromého zemědělství (ASZ)
  • Česká lesnická společnost (ČLS)
  • Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
  • Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
  • Pro Silva Bohemica
  • Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL)
  • Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu (SZDP)

zveřejnili na včerejší tiskové konferenci osm požadavků, které by podle jejich názoru měly být zohledněny v připravované novele lesního zákona. Pokud jde o státní dohled v lesním hospodářství mělo by být odstraněno rozdělení kontrolních pravomocí mezi MZe a MŽP a zřízeny samostatné lesní úřady oddělené od samosprávy. Vlastníci by měli mít volnější ruce při obhospodařování svých majetků, měla by být redukována závazná ustanovení lesního hospodářského plánu a umožněna volba pestřejších forem hospodaření spojených s větší druhovou, prostorovou a druhovou diverzitou lesních porostů. Ze dvou na šest let by měla být prodloužena lhůta pro zalesnění holin a ze sedmi na dvanáct let by se měla prodloužit zákonem stanovená doba zajištění porostů. Toto opatření by mělo umožnit mimo jiné širší využití přípravných dřevin a přirozené obnovy. Dále by mělo být legislativně i finančně podpořeno dobrovolné sdružování lesních majetků. Mezi další požadavky patří posílení vzdělávání a inovace v lesnictví včetně celoživotního vzdělávání lesního personálu a lesní pedagogiky. Aktivní prevence škod zvěří by měla být řešena například využíváním širší škály okusových dřevin a „dalšími opatřeními“, které by měla přinést novela zákona o myslivosti. Poslední dva body – tj. zavedení platby za ekosystémové služby a zlepšení životního prostředí v lesích – představují logický celek v tom smyslu, že poskytování ekosystémových služeb a náklady s tím spojené by měly být vlastníkům kompenzovány formou pravidelných plateb.

Podrobnosti si můžete přečíst zde.

Podle www.svol.cz