Opatření!

Dnes vstupuje v platnost opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství na základě novely lesního zákona. Opatření umožňuje na celém území ČR mimo území národních parků a jejich ochranných pásem odložit těžbu souší včetně sterilních kůrovcových stromů do 31. 12. 2022 s tím, že zůstává povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy a provádět jejich těžbu a sanaci.

Na nejhůře postižené části území ČR vzniká tzv. „Červená zóna“ – viz mapa zde, kde mohou vlastníci ustoupit od obranných opatření ve formě lapačů a lapáků. I zde však zůstává povinnost aktivně vyhledávat napadené stromy, včas je těžit a účinně asanovat. Současně se na území červené zóny prodlužuje zákonná lhůta pro zalesnění na 5 let a doba pro zajištění na 10 let. Na kalamitních holinách větších než 2 ha, mohou být ponechány nezalesněné pruhy o šířce až 5 m v rozestupech minimálně 20 m. Obdobném pruhy mohou být ponechány na rozhraní lesa a nelesní půdy. Cílem tohoto opatření je úspora sazenic a usnadnění odlovu zvěře vytvořením „střeleckých průseků“. Opatření bylo zveřejněno na webových stránkách MZE zde a bude vyvěšeno i na úředních deskách obcí s rozšířenou působností.

Generální ředitel LČR Josef Vojáček podle tiskové zprávy MZe ocenil: „že stát prostřednictvím Ministerstva zemědělství velmi rychle umožnil využít v mimořádné situaci zcela mimořádných prostředků, které všem vlastníkům lesů pomohou zvládnout kůrovcovou kalamitu“. Lesnet rozumí tomu, že toto opatření může v nejbližší době ulevit některým vlastníkům tím, že jim nebude hrozit úřední popotahování za neprodejné kůrovcové souše ponechané v porostech. Současně budou v nejhůře postižených oblastech moci odložit náklady na zalesňování na pozdější období.

Riziko Lesnet naopak vidí v tom, že vlastníkovi nebo správci lesa, který nechce, nemůže nebo není schopen ufinancovat zásahy proti kůrovci, stačí počkat pár týdnů, než ze smrků kůrovec vyrobí "sterilní souše" a tím problém odsunout až někam do roku 2022. Současně lze těžko předpokládat, že pro většinu soukromých vlastníků může ponechání a následné úplné znehodnocení dříví – prakticky jediného zdroje příjmů – v lese, představovat řešení problému. Obdobně odklad zalesnění znamená pouze možnost odložení výdajů na později.

Podle www.eagri.cz