Národní akční plán byl schválen

Vláda ČR schválila 16. ledna Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (NAP).  Dokument je strukturován podle již probíhajících nebo očekávaných projevů změny klimatu, jako je například dlouhodobé sucho, povodně a přívalové povodně, zvyšování teplot, extrémní meteorologické jevy a přírodní požáry a popisuje jejich předpokládané dopady. V reakci na tyto očekávané dopady plán v příloze stanovuje 33 specifických cílů, průřezový cíl věnovaný vzdělávání a výchově, prioritní adaptační opatření a úkoly vedoucí k realizaci těchto adaptačních opatření. 

Hned první dva specifické cíle: SC 1 Podpora přirozených adaptačních schopností lesů a posilování jejich odolnosti proti změnám klimatu a SC2 Ochrana a obnova přirozeného vodního režimu v lesích navrhují desítky adaptačních opatření a úkolů v oblasti lesnictví, jejichž realizace bude v gesci rezortů životního prostředí a zemědělství. Většinu vlastníků lesů by jistě potěšilo splnění hned prvního opatření „Dosažení stavů zvěře únosných pro zachování přirozené obnovy širokého spektra dřevin“ v jehož rámci figuruje i úkol regulace chovu nepůvodních druhů zvěře ve volné přírodě se záměrem zavřít jelena siku do obor. Obdobně příznivce pěstování douglasky může zaujmout předpokládané sjednocení metodiky pro využívání nepůvodních dřevin v podílu až do 20% porostní skladby.

Na druhé straně však odpověď na zcela zásadní otázku, která dřevina by mohla být základem ekonomicky udržitelného hospodářského lesa, pokud teplo, sucho, podkorní hmyz a václavka zlikvidují smrkové porosty, dokument nepřináší. A ani jasně nevyjadřuje zájem takovou dřevinu hledat, v ideálním případě včetně zpracování metodiky jejího pěstování. Obdobně se plán nezabývá problémem prohlubujícího se nedostatku kvalifikovaných lesních dělníků, bez nichž nebude možné rozsáhlou změnu druhové skladby lesů nebo přechod na výběrný způsob hospodaření realizovat.

NAP s přílohami je k dispozici na webových stránkách MŽP zde.

Podle webových stránek MŽP