Letošní škody v lesích: 40 miliard korun

Výpočet letošních ekonomických škod v lesích zveřejnil včera think tank CZECH FOREST. Vycházel přitom z předpokládaného objemu kůrovcem napadeného dříví (30 mil. m3) a z údajů o prodejních cenách dříví jehličnanů, na jejichž základě odhadl škodu na výnosech na 896 Kč/m3. Celkově pak škoda na výnosech dosáhla 26,9 miliardy Kč a škoda z předčasného smýcení 9,9 miliardy Kč. Škody na výsadbách byly odhadnuty na 250 až 350 milionů korun a vícenáklady na boj s kůrovcovou kalamitou na 2,25 miliardy Kč. Podle tiskové zprávy byla zdevastována plocha 66 000 ha s tím, že náklady na zalesnění této plochy by při současných cenách činily 7,3 miliardy korun.

Autoři tiskové zprávy také konstatují, že ohrožena je zásoba smrku staršího 21 let, která v současnosti představuje asi 450 mil. m3 dříví. Napadením tohoto dříví by pak mohly vzniknout ztráty vyšší než 600 miliard korun.

Za původce škod je označováno zejména sucho a kůrovcová kalamita. O případné roli lidského faktoru či míře zavinění této bezprecedentní pohromy se zpráva nezmiňuje. Dále autoři upozorňují na aktuální dopady na ekonomickou situaci všech vlastníků a potenciální budoucí dopady na dřevozpracující průmysl a zaměstnanost na venkově. Plné znění tiskové zprávy si můžete přečíst zde.