Lesy a klimatická změna

Alpy v inverzi

Na otázku „Jak převzít odpovědnost?“ se snažili odpovědět přednášející na diskusním semináři uskutečněném pod záštitou konference FORUM 2000 a Strategie AV21.

Profesor Gert-Jan Nabuurs z Univerzity ve Wageningenu hodnotil potenciál evropských lesů při ochraně klimatu (tj. především pohlcování CO2) a současně při zajišťování bio-ekonomických cílů (tj. dodávek různých sortimentů dříví a biomasy pro energetické účely), kde by evropské potřeby měly vzrůst o 250 až 500 milionů m3.  Od tzv. Klimaticky chytrého lesnictví očekává jak udržitelně rostoucí produktivitu a příjmy, tak odolnost vůči změnám klimatu a pohlcování emisí skleníkových plynů. Hlavním nástrojem ke splnění naznačených cílů by zřejmě mělo být zvýšení počtu druhů stromů v lesích.

Potřebu přeměny lesů na lesy druhově i strukturálně bohatší v různé míře akcentovaly i přednášky profesora Josefa Fanty z Botanického ústavu AV ČR a docenta Tomáše Hlásného z ČZU. Změnu současného paradigmatu hospodaření v lesích požaduje ve svém stanovisku i Komise po životní prostředí AV ČR. Soulad mezi produkční funkcí a dalšími ekosystémovými funkcemi by mělo být podpořeno vytvořením „efektivní dotační politiky“ a „systému plateb za ekosystémové funkce“.

Několik konkrétních informací zaznělo v příspěvku Ing. Tomáše Krejzara z Ministerstva zemědělství. Měly by být identifikovány oblasti ohrožené suchem a v nich finančně podpořena rekonstrukce poškozených porostů, navržena a podpořena opatření pro zadržování vody v lesích a obnoveno letecké protipožární hlídkování. Novela lesního zákona zatím není v legislativním plánu vlády ani pro rok 2017.