Odlesňování by mělo být zastaveno do roku 2030

Konference OSN o změně klimatu, známá pod zkratkou COP 26, se hned v prvních dnech zabývala ochranou lesů. V Deklaraci o lesích a využití půdy (Declaration on Forests and Land Use), vydané 2. listopadu, se celkem 141 zemí reprezentujících 91% veškeré zalesněné plochy (4 další země se připojily následně) přihlásilo k úsilí o zastavení odlesňování a degradace půd do roku 2030 a následnému zvyšování zalesněné plochy. V šestibodovém prohlášení se hovoří například o tom, že by měl být podporován rozvoj obchodu a udržitelná produkce komodit tak, aby při ní nedocházelo k odlesňování. Dokument zmiňuje také podporu místních obyvatel a komunit hospodařících udržitelných způsobem. Hovoří se i o tom, že je třeba zvýšit finanční podporu a investice do udržitelného lesního hospodářství a zemědělství i do ochrany a obnovy lesů. Ochrana lesů by pak měla být jedním z významných nástrojů k omezení oteplování pod hranicí 1,5 °C. Dokument si můžete přečíst zde.

K podpoře deklarace se Evropská komise jménem zemí Evropské Unie, Spojené království, Spojené státy americké, Japonsko a Korejská republika zavázaly společně uvolnit 12 miliard dolarů do roku 2030. Tyto peníze by měly být k dispozici zemím, které prokáží úsilí a konkrétní kroky vedoucí k zastavení odlesňování. Text Globálního závazku k financování lesů (The Global Forest Finance Pledge) si můžete přečíst zde.

Je mírně povzbudivé, že se k odlesňovacímu závazku připojily i země, kde dochází k rozsáhlému odlesňování, včetně Brazílie a Indonésie.   

Podle dokumentů zveřejněných na www.ukcop26.org