16. konference SVOL

Střítěž u Jihlavy, 6. dubna 2017

Výroční konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, která se uskutečnila za předsednictví Ing. Františka Kučery, ve Střítěži u Jihlavy tentokrát nebyla volební a většina vystoupení se soustředila především na aktuálně probíhající a očekávané změny legislativy. Několik potenciálních úprav zákonů, které se dotýkají lesnictví je nyní v různých fázích legislativního procesu. Dalším tématem byl Program rozvoje venkova, jehož 4. kolo příjmu žádostí bylo právě zahájeno a podzimní 5. kolo včetně oblíbeného podopatření 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství se připravuje.

Na odpoledne si lesníci pozvali v rámci odborné konference věnované multifunkční úloze lesů celkem osm přednášejících, kteří se zabývali především potenciálními dopady klimatické změny a extrémních výkyvů počasí na lesní ekosystémy a vlivem rekreačního využívání lesů na ekonomiku lesního hospodářství. Pokud jde o klimatickou změnu, tak prognózami očekávaného vývoje se u nás zabývá několik pracovišť. Výstupy, ze kterých by mohla vycházet lesnická praxe např. při výběru vhodných dřevin pro zalesňování, však zatím nejsou jednoznačné. Zatímco např. Dr. Pavel Cudlín z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR z Českých Budějovic v zásadě očekává, že v modelovaných obdobích do roku 2099 bude v uvedených PLO udržena ekologická valence pro smrk v LVS 6 a výše, z referátu prof. Petra Horáčka vyplynuly pro smrk chmurné prognózy prakticky pro celé území ČR. Jiná otázka samozřejmě je, do jaké míry se tyto predikce již nyní zohledňují při přípravě LHP a LHO, kde, pokud je nám známo, k žádnému oficiálnímu posunu, např. ve vymezení LVS, zatím v důsledku klimatických změn nedošlo.

Rekreačnímu využívání lesů se ve svých příspěvcích věnovali především Ing. Petra Hlaváčková, z Mendelovy univerzity v Brně a Ing. Václav Zámečník z Lesů města Písku. Jejich příspěvky poskytly dobrý přehled o nákladech, omezeních a konfliktech, které přináší intenzivní rekreace v lesích. Metodika komplexního hodnocení ekonomických vlivů plynoucích z rekreačního využívání lesů je v zásadě k dispozici. Problém však spočívá v neochotě, ať už ze strany státu, měst, obcí nebo přímo občanů, hradit vlastníkům nebo správcům lesa újmy, které jim aktivním rekreačním využíváním lesů působí.