13. valná hromada Komory soukromých lesů SVOL

13. výroční valná hromady Komory soukromých lesů v ČR se uskutečnila za předsednictví Ing. Tomáše Czernina v kongresovém sále hotelu Gustav Mahler v Jihlavě. Zasedání se zúčastnili také hosté – Mgr. Patrik Mlynář, náměstek ministra zemědělství, senátor Ing. Jan Horník, Ing. František Kučera, předseda SVOL a zástupci Kraje Vysočina.

Kromě spolkové agendy se řešil především vliv již platné a připravované legislativy na lesy soukromých vlastníků a potenciální omezování vlastnických práv. Jako typický konfliktní případ byla uvedena problematika ochranného pásma dráhy, kdy stanovisko SŽDC, Drážního úřadu a Ministerstva dopravy považuje riziko pádu stromu z lesních porostů za nebezpečí vzniklé z jednání vlastníků a z jejich nečinnosti. V některých případech z poslední doby pak požaduje vykácení porostu na jednu stromovou výšku po obou stranách dráhy. Obdobná rizika neúměrných požadavků na ochranná opatření nebo odškodnění by pro vlastníky mohla vzniknout, pokud by byl přijat návrh zákona o značených turistických trasách a převážil názor, přisuzující vlastníkům pozemků odpovědnost za škody vzniklé uživatelům tras „působením přírodních sil“ tj. např. pádem stromu. Prohlubující se tendenci k přenášení neúměrné odpovědnosti za cizí majetek nebo za zdraví a životy osob, které vstupují do lesa po trasách vyznačených bez souhlasu vlastníka lesa, hodlají vlastníci čelit s využitím prostředků v právním státě obvyklých.